;

سیستم پاسخگویی به درخواست های مرکز داده و خدمات ماشینی